1 – Definities

Linda Kaiser
Linda Kaiser, gevestigd aan de Rijswijkse Landingslaan 115, 2497BE te Den Haag. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65792564. Linda Kaiser biedt videoportretten voor ondernemers aan.

Algemene Voorwaarden
De voorwaarden die van toepassing zijn wanneer de Klant gebruik maakt van de Dienst die Linda Kaiser aanbiedt. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de Website www.lindakaiser.nl.

Dienst
De door Linda Kaiser geleverde dienst, bestaande uit videoportretten.

Beeld(en)
De beelden die uit de videoshoots die Linda Kaiser in opdracht van de Klant heeft uitgevoerd zijn voortgevloeid.

Klant
De ondernemer die gebruik maakt van de Dienst die Linda Kaiser aanbiedt.

Offerte(s)
Een aanbieding van Linda Kaiser, verstuurd per mail.

Overeenkomst
De overeenkomst die tot stand komt tussen Linda Kaiser en de Klant wanneer de Klant aangeeft Linda Kaiser in te willen zetten voor videografie en de hiervoor opgestelde Offerte heeft ondertekend.

Website
De website van Linda Kaiser.

 

2 – Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst en rechtsbetrekking tussen Linda Kaiser en de Klant, inclusief Offertes en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een Overeenkomst.
 • Van deze Algemene Voorwaarden kan enkel afgeweken worden indien dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen. Eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van de Klant zijn niet geldig en worden door Linda Kaiser van de hand gewezen.
 • Indien enige bepaling vermeld in deze Algemene Voorwaarden vernietigd wordt, zullen alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
 • Bij onduidelijkheden over de inhoud van deze Algemene Voorwaarden, dient de Klant contact op te nemen met Linda Kaiser.
 • Wanneer zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden beschreven staat, dan dient ook deze situatie in de geest van deze Algemene Voorwaarden te worden beoordeeld.

 

3 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 • Linda Kaiser heeft te allen tijde het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Van een wijziging zal de Klant op de hoogte worden gesteld. Eventuele wijzigingen kunnen niet met terugwerkende kracht worden ingevoerd en zullen pas van kracht zijn wanneer de Klant van de wijziging op de hoogte is gesteld. De meest actuele Algemene Voorwaarden worden gepubliceerd op de Website. Indien de Klant de Dienst blijft gebruiken na wijziging van de Algemene Voorwaarden, accepteert de Klant daarmee de gewijzigde Algemene Voorwaarden.
 • Indien de Klant de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden niet accepteert, heeft de Klant het recht om niet langer gebruik te maken van de door Linda Kaiser aangeboden Dienst.

 

4 – Offertes

 • Alle Offertes zijn geheel vrijblijvend. In de Offertes wordt vermeld wat er bij de Dienst zit inbegrepen. Denk bijvoorbeeld aan het aantal uren videografie, de reiskosten, etc. Offertes zijn tot 14 dagen na de uitgegeven datum geldig. Omdat Linda Kaiser gebruik maakt van de kleineondernemersregeling (KOR), zijn Offertes vrijgesteld van BTW.
 • Indien de klant akkoord gaat met de Offerte, dient de klant de opdracht door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging per mail te bevestigen. De Overeenkomst is nu definitief.

 

5 – Overeenkomst

 • Linda Kaiser heeft het recht om alles wat bij een Overeenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 • Wijzigingen in de Overeenkomst door de Klant om welke reden dan ook, zijn voor rekening van de Klant en zullen door Linda Kaiser slechts worden uitgevoerd na een aparte Offerte van meerkosten die door de Klant voor akkoord is ondertekend en aan LInda Kaiser is geretourneerd.

 

6 – Uitvoering opdracht

 • Linda Kaiser zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Linda Kaiser gebruikelijk werkt.
 • Linda Kaiser spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de uitvoering van de Dienst. De Klant is verplicht om de omstandigheden voor LInda Kaiser zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen.
 • Linda Kaiser levert de Beelden af in de door Linda Kaiser gebruikelijke stijl, waarbij professionele montage/nabewerking aan te pas komt.

 

7 – Factuur en betaling

 • De factuur wordt tegelijk met de levering van de Beelden per mail naar de Klant verstuurd.
 • Facturen dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum betaald te worden. Indien na het verstrijken van deze termijn de betaling nog niet volledig voldaan is, ontvangt de Klant een herinnering voor het betalen van de factuur. Indien de Klant het verschuldigde bedrag na deze herinnering niet binnen 7 dagen heeft uitbetaald, is de Klant in verzuim. Vanaf dit moment is de Klant rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente.
 • Indien de klant in verzuim is of op een andere wijze tekort is geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten die Linda Kaiser ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Klant.
 • Geen enkel gebruik van de geleverde Beelden op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Klant de uitstaande factuur van Linda Kaiser nog niet heeft voldaan.

 

8 – Beelden, licentie, levertijd en opslag

 • De Beelden worden professioneel nabewerkt en in hoge resolutie via WeTransfer aan de klant afgeleverd.
 • Het is niet toegestaan om de Beelden van Linda Kaiser, in welke vorm dan ook, aan te passen.
 • Voor alle Beelden die vanuit de Dienst geleverd worden geldt onbeperkt gebruiksrecht. Hiermee mogen de beelden voor een onbeperkt aantal online en print doeleinden gebruikt worden, nu en in de toekomst.
 • De levertijd van de Beelden verschilt per Overeenkomst en wordt in de Offerte vastgesteld.
 • De Klant is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de aangeleverde Beelden. De aangeleverde Beelden worden tot 30 dagen na het versturen van de Beelden door Linda Kaiser. Na deze 30 dagen is Linda Kaiser niet meer verplicht om de Beelden te bewaren en kunnen deze niet meer opgevraagd worden.

 

9 – Auteursrecht en eigendom

 • Het auteursrecht alsmede de andere rechten van intellectuele eigendom op alle, in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust ten allen tijde bij Linda Kaiser.
 • De Beelden blijven ten allen tijde eigendom van Linda Kaiser.
 • Het is niet toegestaan om de aangeleverde Beelden door te verkopen of over te dragen, dan wel het sublicentieren, herlicentieren, uitlenen of leasen van de Beelden.

 

10 – Inbreuk op auteursrecht

 • Bij inbreuk op het auteursrecht van Linda Kaiser dient de Klant een schadevergoeding te betalen ter hoogte van tenminste driemaal de gebruikelijke licentievergoeding (vermeld in de opgestelde Offerte), zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

11 – Portretrecht

 • Voor publicatie van Beelden (die zijn voortgevloeid uit de Dienst) op de website, socialmedia-kanalen en andere uitingen van Linda Kaiser, vraagt Linda Kaiser  altijd toestemming voor publicatie aan de geportretteerde.
 • Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
 • Linda Kaiser zal de Beelden nooit verkopen aan derden, tenzij hier schriftelijke toestemming voor is gegeven door de Klant.

 

12 – Annulering

 • In geval van annulering van een Overeenkomst door de Klant op welk moment en om welke reden dan ook, heeft Linda Kaiser recht op 25% van de overeengekomen vergoeding vastgelegd in de ondertekende Offerte.
 • Bij overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van videograaf Linda Kaiser, wordt de shootdag/opnamedag verzet. De Klant heeft in geval van overmacht van Linda Kaiser het recht om het contract te ontbinden. In alle gevallen van schade door afwezigheid van Linda Kaiser is de aansprakelijkheid van Linda Kaiser beperkt tot het terugbetalen van de door de Klant reeds voldane bedrag.

 

13 – Onmacht

 • In alle gevallen van onmacht (denk hierbij bijvoorbeeld aan diefstal of onverwachts technisch falen van de apparatuur van Linda Kaiser), kan de Klant Linda Kaiser voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreken stellen, noch vragen om een vergoeding of schadeloosstelling.

 

14 – Klachten

 • Klachten inzake de geleverde Dienst of de geleverde Beelden dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na levering van de Beelden schriftelijk aan Linda Kaiser te worden medegedeeld. In een dergelijk geval wordt er samen met de Klant gezocht naar een oplossing die voor beide partijen gepast is.

 

15 – Privacy statement

 • In het Privacy statement, te vinden op de Website, staat genoteerd hoe Linda Kaiser omgaat met de gegevens en privacy van de Klant.

 

16 – Aansprakelijkheid

 • Linda Kaiser is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de Klant, tenzij er sprake is van opzet.
 • De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

 

17 – Faillissement/surseance

 • Zowel Linda Kaiser als de Klant hebben het recht de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Klant heeft Linda Kaiser het recht de Overeenkomst te beëindigen.

 

18 – Recht

 • Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, om welke reden dan ook, ongeldig of niet van toepassing blijkt te zijn, zal dit op geen enkele wijze de toepasselijkheid of rechtsgeldigheid de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden aantasten.
 • Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

 

Laatst gewijzigd: december 2022